Message Us

Chương trình gồm thêm những điều kiện khi không được khấu trừ

1) Tổng giá trị lỗ

6) Khoản tự động bổ sung & xóa (30 ngày)

3) Tổng hoặc một phần giá trị thiệt hại

7) Khoản gia hạn tự động (30 ngày theo tỉ lệ phí bảo hiểm)

3) Khoản ủy quyền nhà xe

8) Khoản trách nhiệm chéo

4) Động cơ thiệt hại do nước gây ra

9) Khoản báo cáo từ cảnh sát

5) Khoản mất do khảo sát tại nhà xe

Thông tin xe gắn máy  

Số thứ
Nhãn hiệu*
Loại xe*
Năm sản xuất*
Mục đích sử dụng*
Giá trị thị trường*
Xóa

Phần 1: Thiệt hại vật chất xe*

Phần 2: Trách nhiệm của bên thứ ba

Hạn mức

Phương án A

Phương án B

Phương án C

Phương án D

Thương tích cơ thể cho mỗi lần một người

105 triệu VND

210 triệu VND

420 triệu VND

1.05 tỉ VND

Thiệt hại tài sản mỗi lần

420 triệu VND

1.05 tỉ VND

2.1 tỉ VND

2.1 tỉ VND

Tối đa cho mỗi lần

8.4 tỉ s VND

8.4 tỉ VND

8.4 tỉ VND

8.4 tỉ VND

Phần 3: Bảo hiệm cho tài xế và người ngồi trên xe

Mô tả

Phương án A

Phương án  B

Phương án  C

Tổng số tiền bao hiểm cho mỗi lần một người

105 triệu VND

210 triệu VND

420 triệu VND