Message Us

Chương trình gồm thêm những điều kiện khi không được khấu trừ

1) Tổng giá trị lỗ

6) Khoản mất do khảo sát tại nhà xe

2) Một phần giá trị lỗ (nếu có)

7) Khoản tự động bổ sung & xóa (30 ngày)

3) Tổng hoặc một phần giá trị lỗ

8) Khoản gia hạn tự động (30 ngày)

4) Khoản ủy quyền nhà xe

9) Khoản trách nhiệm chéo

5) Động cơ thiệt hại do nước gây ra

10) Khoản báo cáo từ cảnh sát

Thông tin xe ô tô 

Số thứ …
Nhãn hiệu*
Loại xe*
Năm sản xuất*
Số chỗ ngồi*
Mục đích sử dụng*
Giá trị thị trường*
Xóa

Phần 1: Thiệt hại vật chất*

Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Hạn mức

Lựa chọn A

Lựa chọn B

Lựa chọn C

Lựa chọn D

Thương tích cơ thể cho mỗi lần một người

70 triệu VND

100 triệu VND

200 triệu VND

400 triệu VND

Thiệt hại tài sản mỗi lần

70 triệu VND

400 triệu VND

1 tỉ VND

2 tỉ VND

Tối đa cho mỗi lần

Nil

8 tỉ VND

8 tỉ VND

8 tỉ VND

Phần 3: Tài xế và người ngồi trên xe

Mô tả

Lựa chọn A

Lựa chọn B

Lựa chọn C

Lựa chọn D

Tổng số tiền bao hiểm cho mỗi lần một người

50 triệu VND

100 triệu VND

200 triệu VND

500 triệu VND