Message Us

Phân tích rủi ro là việc xác định, đánh giá và ưu tiên các rủi ro với mục đích tiết kiệm các nguồn lực cũng như giảm thiểu, giám sát và kiểm soát khả năng và / hoặc tác động của sự kiện không may hoặc để tối đa hóa việc thực hiện các cơ hội. Rủi ro có thể đến từ sự không chắc chắn trong thị trường tài chính, các mối đe dọa từ những thất bại của dự án (tại bất kỳ giai đoạn thiết kế, phát triển, sản xuất, hoặc duy trì sự sống chu kỳ), trách nhiệm pháp lý, rủi ro tín dụng, tai nạn, nguyên nhân tự nhiên và thiên tai cũng như cố ý tấn công từ một kẻ thù, hoặc các sự kiện không chắc chắn hoặc không thể đoán trước căn nguyên.