Message Us

Giá trị nhât công ty bạn chính là đội ngũ nhân viên. SME Care là sự kết hợp giữa bảo hiểm tai nạn và sức khỏe của bạn, nhân viên của bạn và gia đình.

 

Chương trình độc quyền này bao gồm:

1) Sự lựa chọn của 4 kế hoạch toàn diện

4) Bao gồm bảo hiểm nha khoa

2) Không khấu trừ

5) Thanh toán trực tiếp nội trú

3) Bao gồm thai sản

6) Dịch vụ hỗ trợ 24h/7 ngày

Phần 1: Phạm vi bảo hiểm

Lợi ích

SME 1

SME 2

SME 3

SME 4

A- Chết và Thương tật sau tai nạn

VND 63,000,000

VND 105,000,000

VND 210,000,000

VND 420,000,000

B- Chết và Thương tật sau bệnh tật, sinh con, mang thai

VND 63,000,000

VND 105,000,000

VND 210,000,000

VND 210,000,000

C- Chi phí y tế sau tai nạn (bên trong- ngoài của bệnh nhân)

VND 105,000,000

VND 147,000,000

VND 210,000,000

VND 420,000,000

D-Nghĩ dưỡng và thủ tục phẫu thuật và sinh con (giới hạn mỗi năm)

VND 105,000,000

VND 147,000,000

VND 210,000,000

VND 420,000,000

E –Điều trị ngoại trú (giới hạn mỗi năm)

VND 6,300,000

VND 10,500,000

VND 14,7500,000

VND 21,000,000

F–Bồi thường mức lương mỗi ngày (tối đa 60 ngày 1 năm)

VND 105,000

VND 210,000

VND 315,000

VND 420,000

Phí bão hiểm mỗi năm

VND 4,437,000

VND 5,775,000

VND 7,959,000

VND 13,659,000

Bảng báo giá được đính kèm với Điều khoản và điều kiện

Phần 2: Lựa chọn quyền lợi

Người thứ…
Ngày sinh*
Quyền lợi chính*
A1
A2
A3
A4
A5
Xóa