Message Us

Hãy tưởng tượng nếu một trong những nhân viên của bạn bị thương và không thể làm việc trong nhiều tháng - hoặc không thể trở lại làm việc. Tình huống như vậy có thể dẫn đến các khoản thanh toán bồi thường tốn kém. Và người lao động là một trong những nhân viên chủ chốt của bạn, thậm chí bạn có thể gặp tổn thất kinh doanh nếu khách hàng lựa chọn để đi nơi khác vì gián đoạn kinh doanh.

Đó là lý do tại sao bảo hiểm tai nạn được thiết kế đặc biệt để giúp các tổ chức giảm tổn thất tài chính do tình huống như vậy trong khi vẫn thể hiện được phúc lợi của công ty dành cho nhân viên. Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, chúng tôi có thể cung cấp một phạm vi rất toàn diện ở cao cấp rất cạnh tranh.

Phạm vi bảo hiểm:

Benefit (VND) Option 1 Option 2 Option 3 Option 4
A- Death and Disablement by Accident 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000
B- Medical expenses following accident 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000
C- Salary compensation following accident per day (max. 60 days) 50,000 100,000 150,000 200,000

Selection of benefit